Warunki świadczenia usługi oraz polityka zwrotów / Terms and Conditions and Refund Policy (english version is located below polish one)

Akceptując nasze Warunki i dokonując zakupu od TVIPTV.xyz, zgadzasz się na wszystkie warunki na tej stronie.

WARUNKI OGÓLNE

Terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do TVIPTV.xyz. Termin "Witryna" odnosi się do TVIPTV.xyz. Pojęcia "użytkownik", "klient", "ty" i "twój" odnoszą się do użytkowników witryny, klientów i innych użytkowników witryny. Termin "Sklep" odnosi się do wszystkich produktów sprzedawanych w sekcji sklepu na naszej stronie internetowej (TVIPTV.xyz) .TVIPTV.xyz sprzedaje towary cyfrowe ("Produkty").

Wszystkie wyżej wymienione powinny być w niniejszym dokumencie określane jako "Usługa". Sprzedaż tych produktów cyfrowych to "Usługa". Korzystanie z Usługi TVIPTV.xyz, w tym wszystkich przedstawionych tu materiałów oraz wszystkich usług online świadczonych przez TVIPTV.xyz podlega następującym Warunkom korzystania z usługi. Niniejsze Zasady i Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających witrynę, klientów i wszystkich innych użytkowników witryny. Korzystając z Witryny lub Usługi i / lub zamawiając produkt ze Strony, akceptujesz niniejsze Warunki bez modyfikacji, potwierdzając jednocześnie ich odczytanie.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Witryna i Usługa zawierają własność intelektualną należącą do TVIPTV.xyz, w tym znaki towarowe, prawa autorskie, zastrzeżone informacje i inne własności intelektualne.

Użytkownik nie może modyfikować, publikować, przekazywać, uczestniczyć w przekazywaniu lub sprzedaży, tworzyć dzieł pochodnych, rozpowszechniać, wyświetlać, powielać lub wykonywać, ani w jakikolwiek sposób wykorzystywać w jakimkolwiek formacie czegokolwiek z Witryny lub Usługi, Treści lub własności intelektualnej , w całości lub w części, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego usunięcia Cię z Usługi, bez zwrotu pieniędzy, jeśli zostaniesz przyłapany na naruszeniu niniejszej polityki dotyczącej własności intelektualnej.

TWORZENIE KONTA

Aby skorzystać z Usługi lub kupić produkt w Sklepie, będziesz zobowiązany do podania informacji o sobie, w tym imienia i nazwiska, adresu e-mail, nazwy użytkownika i hasła oraz innych danych osobowych. Użytkownik zgadza się, że wszelkie informacje rejestracyjne przekazane doTVIPTV.xyz zawsze będą dokładne, poprawne i aktualne. Nie wolno podszywać się pod kogoś innego ani podawać informacji o koncie lub adresu e-mail innego niż własny. Twoje konto nie może być wykorzystywane do żadnych nielegalnych lub nieautoryzowanych celów. Podczas korzystania z Usługi nie wolno naruszać żadnych praw obowiązujących w jurysdykcji użytkownika. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, aby zaznajomić się z naszymi zasadami dotyczącymi korzystania z Twoich danych.

ODMOWA USŁUGI

Oferowane usługi i produkty Sklepu, które zamówiłeś podlegają naszej akceptacji.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi dowolnemu zleceniu, osobie lub podmiotowi, bez obowiązku podania przyczyny. Żadne zamówienie nie jest uznawane przez nas, dopóki płatność nie zostanie zrealizowana. W każdej chwili możemy zmienić lub przerwać dowolny aspekt lub funkcję Witryny lub Usługi, pod warunkiem, że spełnimy nasze poprzednie zobowiązania wobec Ciebie w oparciu o przyjęcie Twojej płatności.

LEGALNE CELE

Użytkownik może korzystać z Witryny i Usługi wyłącznie w celu zgodnym z prawem. Użytkownik zgadza się ponosić odpowiedzialność finansową za wszystkie zakupy dokonane przez użytkownika lub osobę działającą w jego imieniu za pośrednictwem Witryny. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Witryny oraz na zakup usług lub produktów za pośrednictwem Witryny wyłącznie w uzasadnionych, niekomercyjnych celach.

Nie wolno zamieszczać ani przekazywać za pośrednictwem Witryny materiałów, które łamią lub naruszają prawa innych osób lub które są groźne, stanowią nadużycie, mają formę oszczerczą, naruszającą prawa do prywatności lub reklamy, są wulgarne, obsceniczne, bluźniercze lub w inny sposób budzące sprzeciw, zawierają szkodliwe treści, formuły, przepisy lub instrukcje, które zachęcają do postępowania, które stanowiłoby przestępstwo, powodują odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszają jakiekolwiek prawo.

ZASOBY STRON TRZECICH

Witryna i Usługa zawierają linki do stron internetowych i zasobów stron trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność, dokładność, zawartość lub zasady witryn lub zasobów stron trzecich. Linki do takich witryn lub zasobów nie sugerują żadnego poparcia ani powiązania z TVIPTV.xyz. Użytkownik przyjmuje do wiadomości wyłączną odpowiedzialność i ponosi wszelkie ryzyko wynikające z korzystania z takich witryn lub zasobów.

ODSZKODOWANIE

Użytkownik zobowiązuje się chronić nas przed wszelkimi stratami, odszkodowaniami, rozliczeniami, zobowiązaniami, kosztami, opłatami, kosztami i wydatkami, a także z roszczeniami osób trzecich i przyczynami, w tym, bez ograniczeń, z tytułu honorariów adwokackich, wynikających z odpowiedzialności z jakiegokolwiek naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z niniejszych Warunków i zasad lub jakiegokolwiek wykorzystania przez Ciebie Witryny lub Usługi. Udzielisz nam takiej pomocy bez opłat, ponieważ możemy zażądać w związku z taką obroną, w tym, bez ograniczeń, dostarczając nam takie informacje, dokumenty, zapisy i rozsądny dostęp do ciebie, jak uważamy to za konieczne. Nie możesz wysuwać roszczeń osób trzecich ani zrzekać się żadnej obrony bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

KORZYSTANIE Z SERWISU I USŁUGI

Aby uzyskać dostęp do Witryny lub korzystać z niej, użytkownik musi mieć ukończone 18 lat i mieć wymagane uprawnienia i uprawnienia do korzystania z niniejszych Warunków. Dzieci poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z Witryny. Informacje podane na Stronie oraz w Serwisie związane z blogiem i projektem graficznym oraz inne informacje mogą ulec zmianie. TVIPTV.xyz nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, że podane informacje, niezależnie od ich źródła ("Treści"), są dokładne, kompletne, niezawodne, aktualne lub wolne od błędów. TVIPTV.xyz zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie niedokładności, błędy lub niekompletności w Treści

ANULOWANIE, REFUNDACJE I ZWROTY

Cała sprzedaż produktów cyfrowych wysłana e-mailem lub do pobrania po potwierdzeniu zakupu jest ostateczna. Ze względu na charakter naszych produktów (niematerialne produkty cyfrowe), zwroty, wymiany lub zwroty nie będą dokonywane w żadnych okolicznościach, chyba że TVIPTV.xyz zdecyduje się to zrobić.TVIPTV.xyz nie przyjmuje anulowania zamówień po otrzymaniu i zaakceptowaniu płatności.

POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

Wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia i szczegółów dotyczących dostawy produktu. W przypadku wystąpienia błędu w tym e-mailu potwierdzającym, Twoim obowiązkiem jest poinformowanie nas jak najszybciej.

OPIS PRODUKTU

Dokładamy wszelkich starań, aby opisywać i wyświetlać Usługi i Produkty Sklepu w możliwie najdokładniejszy sposób. Staramy się, aby wyjaśnienie Usługi i Produktów było tak jednoznaczne, jak to możliwe, jednak nie należy oczekiwać, że witryna jest całkowicie dokładna, aktualna lub wolna od błędów. Od czasu do czasu możemy poprawić błędy w wycenie i opisach. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub anulowania zamówienia z nieprawidłową ceną.

CAŁOŚĆ POROZUMIENIA; ZRZECZENIE SIĘ

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między Tobą a TVIPTV.xyz dotyczącego Witryny i Usługi i zastępuje wszystkie wcześniejsze i jednoczesne umowy, oświadczenia i porozumienia między nami. Żadne zrzeczenie się któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy przezTVIPTV.xyz nie będzie uważane za zrzeczenie się jakiegokolwiek innego postanowienia, niezależnie od tego, czy będzie podobne, ani jakiekolwiek zrzeczenie się nie będzie stanowiło dalszego zrzeczenia. Żadne zrzeczenie się nie będzie wiążące, chyba że zostanie wykonane na piśmie przez TVIPTV.xyz.

UWAGI

Wszelkie powiadomienia, prośby, żądania i inne komunikaty na mocy niniejszej Umowy muszą być sporządzone na piśmie i odpowiednio potraktowane w następujący sposób: [email protected]

Niniejsza Umowa jest interpretowana zgodnie z prawem Malty i zgodnie z nim podlega, jak ma zastosowanie do umów, które są realizowane i wykonywane w całości na Malcie. Strony postanawiają rozwiązać wszelkie spory, roszczenia lub kontrowersje wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane w drodze mediacji, które są prowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami mediacji lub jakąkolwiek inną procedurą, na którą strony mogą się zgodzić. Strony ponadto zgadzają się, że ich udział w dobrej wierze w mediacji jest warunkiem koniecznym do skorzystania z jakiegokolwiek innego dostępnego środka prawnego lub sprawiedliwego, w tym sporów sądowych, arbitrażu lub innych procedur rozstrzygania sporów.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ, ŻE W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, SPECJALNE, KARNE, WTÓRNE LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYNY, USŁUGI LUB JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH PRZEZ NASZEGO SKLEPU. DODATKOWO, TVIPTV.xyz NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY W ZWIĄZKU Z (I) JAKĄKOLWIEK AWARĄ OSIĄGÓW, BŁĘDAMI, POMINIĘCIEM, ODMOWĄ USŁUGI, ATAKIEM, PRZERWEM, USUWANIEM, USTERKĄ, OPÓŹNIENIEM W DZIAŁANIU LUB TRANSMISJI, WIRUSEM KOMPUTEROWYM, LINIĄ LUB SYSTEMEM NIEPOWODZENIE; (II) UTRATA PRZYCHODÓW, PRZEWIDYWANYCH ZYSKÓW, DZIAŁALNOŚCI, OSZCZĘDNOŚCI, DOBREJ WALII LUB DANYCH; ORAZ (III) KOREKTA, ZNISZCZENIE, NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP DO, ZMIANY LUB WYKORZYSTANIE TWOICH INFORMACJI LUB WŁASNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD NASZEGO ZANIEDBANIA, ZANIEDBANIA BRUTTO, NIEPOWODZENIA ISTOTNEGO CELU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ZANIEDBANIA, UMOWY, TORT LUB JAKIEKOLWIEK INNE TEORIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ. POWYŻSZE POSTANOWIENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE NAWET JEŚLI FIRMA TVIPTV.xyz ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI LUB MOGŁA WPROWADZIĆ SZKODY. W TYCH PAŃSTWACH, KTÓRE NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEST OGRANICZONA W NAJSZERSZYM MOŻLIWYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ TVIPTV.xyz WOBEC UŻYTKOWNIKA NIE PRZEKRACZA CAŁKOWITEGO CENY ZAKUPU, KTÓRA ZOSTAŁA ZAKUPIONA OD TVIPTV.xyz ORAZ JEŚLI NIE ZOSTAŁA ZAKUPIONA TWOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ TVIPTV.xyz, ŻE NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 100 EURO.

 

ODZYSKIWANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDATKÓW

W przypadku wszczęcia postępowania sądowego lub postępowania arbitrażowego lub innego postępowania w celu wykonania niniejszej Umowy lub z powodu domniemanego sporu, naruszenia, niewykonania zobowiązania lub wprowadzenia w błąd w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej Umowy, strona wygrywająca lub strona, która wygrała lub przeważa ma prawo do uzyskania uzasadnionych honorariów adwokackich i innych kosztów poniesionych w związku z tym postępowaniem lub postępowaniem, oprócz wszelkich innych zwolnień, do których może być uprawniony.

ZMIENIONE WARUNKI

W każdej chwili możemy zmienić niniejsze Warunki. Zmiany takie wchodzą w życie natychmiast po otrzymaniu powiadomienia przez nas, publikując nowe Warunki na tej Stronie. Jakiekolwiek korzystanie z Witryny lub Usługi przez Ciebie po otrzymaniu powiadomienia oznacza akceptację tych zmian. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji dowolnej części naszej Witryny i Usługi, w tym niniejszych Warunków, w dowolnym momencie. Publikujemy najnowsze wersje na Stronie i podajemy skuteczne daty na stronach naszych Warunków.

WPŁYW DZIAŁÓW

Nagłówki tematów ustępów i akapitów niniejszej Umowy zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie mają wpływu na konstrukcję ani interpretację któregokolwiek z jej postanowień.

KONTAKT

Jeśli masz pytania dotyczące naszych warunków, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]

By accepting our Terms and Conditions and making a purchase from TVIPTV.xyz, you are agreeing to all of the terms on this page.

OVERVIEW

The terms “we,” “us,” and “our” refer to TVIPTV.xyz. The term the “Site” refers to TVIPTV.xyz. The terms “user,” “customer,” “you,” and “your” refer to site visitors, customers, and any other users of the site. The term “Shop” refers to all products sold in the shop section of our website (TVIPTV.xyz).TVIPTV.xyz sells digital goods (the “Products”). All of the aforementioned should herein be referred to as the “Service”. The sale of these digital products is the “Service”. Use of TVIPTV.xyz, including all materials presented herein and all online services provided by TVIPTV.xyz is subject to the following Terms and Conditions. These Terms and Conditions apply to all site visitors, customers, and all other users of the site. By using the Site or Service and/or ordering a product from the Site, you agree to these Terms and Conditions, without modification, and acknowledge reading them.

INTELLECTUAL PROPERTY

The Site and Service contain intellectual property owned by TVIPTV.xyz, including trademarks, copyrights, proprietary information, and other intellectual property. You may not modify, publish, transmit, participate in the transfer or sale of, create derivative works from, distribute, display, reproduce or perform, or in any way exploit in any format whatsoever any of the Site or Service, Content or intellectual property, in whole or in part, without our prior written consent. We reserve the right to immediately remove you from the Service, without refund, if you are caught violating this intellectual property policy.

ACCOUNT CREATION

In order to use the Service or purchase a product in the Shop, you will be required to provide information about yourself including your name, email address, username and password, and other personal information. You agree that any registration information you give toTVIPTV.xyz will always be accurate, correct, and up to date. You must not impersonate someone else or provide account information or an email address other than your own. Your account must not be used for any illegal or unauthorised purpose. You must not, in the use of the Service, violate any laws in your jurisdiction. View our Privacy Policy to review our policies regarding the use of your information.

REFUSAL OF SERVICE

The Services and Shop products that are offered are subject to our acceptance of your order or requests. We reserve the right to refuse service to any order, person or entity, without the obligation to assign reason for doing so. No order is deemed accepted by us until payment has been processed. We may at any time change or discontinue any aspect or feature of the Site or Service, subject to us fulfilling our previous responsibilities to you based on acceptance of your payment.

LAWFUL PURPOSES

You may use the Site and Service for lawful purposes only. You agree to be financially responsible for all purchases made by you or someone acting on your behalf through the Site. You agree to use the Site and to purchase services or products through the Site for legitimate, non-commercial purposes only. You shall not post or transmit through the Site any material which violates or infringes the rights of others, or which is threatening, abusive, defamatory, libellous, invasive of privacy or publicity rights, vulgar, obscene, profane, or otherwise objectionable, contains injurious formulas, recipes, or instructions, which encourages conduct that would constitute a criminal offense, give rise to civil liability, or otherwise violate any law.

THIRD PARTY RESOURCES

The Site and the Service contain links to third party websites and resources. You acknowledge and agree that we are not responsible or liable for the availability, accuracy, content, or policies of third party websites or resources. Links to such websites or resources do not imply any endorsement by or affiliation with TVIPTV.xyz. You acknowledge sole responsibility for and assume all risk arising from your use of any such websites or resources.

INDEMNIFICATION

You shall indemnify and hold us harmless from and against any and all losses, damages, settlements, liabilities, costs, charges, assessments, and expenses, as well as third party claims and causes of action, including, without limitation, attorney’s fees, arising out of any breach by you of any of these Terms and Conditions, or any use by you of the Site or Service. You shall provide us with such assistance, without charge, as we may request in connection with any such defense, including, without limitation, providing us with such information, documents, records, and reasonable access to you, as we deem necessary. You shall not settle any third party claim or waive any defense without our prior written consent.

USE OF THE SITE AND SERVICE

To access or use the Site, you must be 18 years of age or older and have the requisite power and authority to enter into these Terms and Conditions. Children under the age of 18 are prohibited from using the Site. Information provided on the Site and in the Service related to blog and graphic design and other information are subject to change.TVIPTV.xyz makes no representation or warranty that the information provided, regardless of its source (the “Content”), is accurate, complete, reliable, current, or error-free.TVIPTV.xyz disclaims all liability for any inaccuracy, error, or incompleteness in the Content.

CANCELLATIONS, REFUNDS, & RETURNS

All sales of digital products downloadable upon confirmation of purchase are final. Due to the nature of our products (intangible digital goods), no returns, exchanges, or refunds will be provided any under circumstance unlessTVIPTV.xyz chooses to do so.TVIPTV.xyz does not accept order cancellations once payment has been received and accepted.

ORDER CONFIRMATION

We will email you to confirm the placement of your order and with details concerning product delivery. In the event that there is an error in this email confirmation, it is your responsibility to inform us as soon as possible.

PRODUCT DESCRIPTION

We endeavor to describe and display the Service and Shop Products as accurately as possible. While we try to be as clear as possible in explaining the Service and Shop Products, please do not expect that the Site is entirely accurate, current, or error-free. From time to time we may correct errors in pricing and descriptions. We reserve the right to refuse or cancel any order with an incorrect price listing.

ENTIRE AGREEMENT; WAIVER

This Agreement constitutes the entire agreement between you andTVIPTV.xyz pertaining to the Site and Service and supersedes all prior and contemporaneous agreements, representations, and understandings between us. No waiver of any of the provisions of this Agreement byTVIPTV.xyz shall be deemed, or shall constitute, a waiver of any other provision, whether or not similar, nor shall any waiver constitute a continuing waiver. No waiver shall be binding unless executed in writing by TVIPTV.xyz.

NOTICES

All notices, requests, demands, and other communications under this Agreement shall be in writing and properly addressed as follows: [email protected]

This Agreement shall be construed in accordance with, and governed by, the laws of Malta as applied to contracts that are executed and performed entirely in Malta. The parties agree to attempt to resolve any dispute, claim, or controversy arising out of or relating to this Agreement by mediation, which shall be conducted under the then current mediation procedures or any other procedure upon which the parties may agree. The parties further agree that their respective good faith participation in mediation is a condition precedent to pursuing any other available legal or equitable remedy, including litigation, arbitration, or other dispute resolution procedures.

LIMITATION OF LIABILITY

YOU AGREE THAT UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL WE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, PUNITIVE, EXEMPLARY, OR ANY OTHER DAMAGES ARISING OUT OF YOUR USE OF THE SITE, SERVICE, OR ANY PRODUCT PURCHASED THROUGH OUR SHOP. ADDITIONALLY, TVIPTV.xyz IS NOT LIABLE FOR DAMAGES IN CONNECTION WITH (I) ANY FAILURE OF PERFORMANCE, ERROR, OMISSION, DENIAL OF SERVICE, ATTACK, INTERRUPTION, DELETION, DEFECT, DELAY IN OPERATION OR TRANSMISSION, COMPUTER VIRUS, OR LINE OR SYSTEM FAILURE; (II) LOSS OF REVENUE, ANTICIPATED PROFITS, BUSINESS, SAVINGS, GOODWILL OR DATA; AND (III) THIRD PARTY THEFT OF, DESTRUCTION OF, UNAUTHORIZED ACCESS TO, ALTERATION OF, OR USE OF YOUR INFORMATION OR PROPERTY, REGARDLESS OF OUR NEGLIGENCE, GROSS NEGLIGENCE, FAILURE OF AN ESSENTIAL PURPOSE AND WHETHER SUCH LIABILITY ARISES IN NEGLIGENCE, CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER THEORY OF LEGAL LIABILITY. THE FOREGOING APPLIES EVEN IF TVIPTV.xyz HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF OR COULD HAVE FORESEEN THE DAMAGES. IN THOSE COUNTRIES THAT DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR THE DAMAGES, OUR LIABILITY IS LIMITED TO THE FULLEST POSSIBLE EXTENT PERMITTED BY LAW. IN NO EVENT SHALL TVIPTV.xyz’S CUMULATIVE LIABILITY TO YOU EXCEED THE TOTAL PURCHASE PRICE OF THE SERVICE YOU HAVE PURCHASED FROM TVIPTV.xyz AND IF NO PURCHASE HAS BEEN MADE BY YOU TVIPTV.xyz’S CUMULATIVE LIABILITY TO YOU SHALL NOT EXCEED 100 EURO.

RECOVERY OF LITIGATION EXPENSES

If any legal action or any arbitration or other proceeding is brought for the enforcement of this Agreement, or because of an alleged dispute, breach, default, or misrepresentation in connection with any of the provisions of this Agreement, the successful or prevailing party or parties shall be entitled to recover reasonable attorney’s fees and other costs incurred in that action or proceeding, in addition to any other relief to which it or they may be entitled.

CHANGED TERMS

We may at any time amend these Terms and Conditions. Such amendments are effective immediately upon notice to you by us posting the new Terms and Conditions on this Site. Any use of the Site or Service by you after being notified means you accept these amendments. We reserve the right to update any portion of our Site and Service, including these Terms and Conditions, at any time. We will post the most recent versions to the Site and list the effective dates on the pages of our Terms and Conditions.

EFFECT OF HEADINGS

The subject headings of the paragraphs and subparagraphs of this Agreement are included for convenience only and shall not affect the construction or interpretation of any of its provisions.

CONTACT

If you have questions regarding our Terms and Conditions, please contact us at [email protected]